AVV

Algemene Verkoopvoorwaarden van de online-shop van de firma DMG
Deutsche Möbeltransport AG

Algemene informatie

Alle diensten die via de online-shop voor de klant geleverd worden, vinden uitsluitend plaats op basis van de onderstaande verkoopvoorwaarden. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien ze tussen online-shop en koper schriftelijk overeengekomen werden.

§ 1 Afsluiting van een contract

1.1. Tot de afsluiting van een contract met de online-shop zijn alleen personen gerechtigd die het 18e levensjaar achter de rug hebben en op het moment van de afsluiting van het contract geen beperkte handelsbekwaamheid vertonen.

1.2. Bij aanbiedingen van de online-shop op het internet gaat het om een vrijblijvende oproep aan de klanten, in de online-shop producten te bestellen.

1.3. De klant doet een bindend voorstel tot afsluiting van een koopovereenkomst indien hij producten op het internet bestelt.

1.4. Met betrekking tot prijs, hoeveelheid, leveringstermijn en leveringsmogelijkheid zijn de aanbiedingen van de verkoper vrijblijvend. Vergissingen en wijzigingen zowel in teksten van aanbiedingen als bij prijzen zijn bij alle aanbiedingen, mondeling dan wel schriftelijk, voorbehouden. Afgebeelde decoratieve materalen of toepassingsvoorbeelden zijn niet in het leveringspakket inbegrepen.

1.5. Voorwerp van een afsluiting van een contract kan uitsluitend de levering van producten in de in de vrijblijvende aanbieding, prijslijsten en gelijkaardige documenten aangegeven besteleenheden zijn. Houdt een bestelling geen rekening met deze besteleenheden, dan komt het niet tot de afsluiting van een contract. Heeft de besteller producten van de online-shop besteld en waren de onderhavige AVV bestanddeel van tenminste één van de betreffende contracten, komt het tot een afsluiting van een contract bij aanpassing van de bestelde hoeveelheid producten door de online-shop totdat de volgende volledige besteleenheid bereikt is. Indien de aanpassing van het aantal producten tot een voor de besteller onaanvaardbare stijging van de kosten of tot een voor de besteller onaanvaardbare verhoging van het aantal producten zou leiden, wordt de aanbieding van de besteller niet geaccepteerd. In dit geval komt het niet tot de afsluiting van een contract.

§ 2 Leveringstijd en leveringstermijn

2.1. Alle artikelen worden zonder uitstel geleverd, voor zover deze voorradig zijn en zolang de voorraad strekt

2.2. De levering gebeurt binnen Duitsland franco huis. Voor leveringen in het buitenland en bij een bezorging op een eiland rekenen wij vracht en verpakking als zelfkosten door. Deze kunt u graag aanvragen of uit de betreffende orderbevestiging opmaken.

 2.3. De leveringstermijn bedraagt in principe 3 werkdagen en begint met de ontvangst van het geld na orderbevestiging. De opgave van de leveringstermijn is niet-bindend, tenzij er een andersluidende overeenkomst bestaat.

2.4. Voor zover de dienstenlevering een bedrukking van de producten omvat, beginnen leveringstermijnen, voor zover niets anders overeengekomen is, met de drukvrijgave door de besteller.

2.5. Indien een artikel op korte termijn niet beschikbaar is, wordt u per e-mail over de te verwachten leveringstermijn geïnformeerd.

2.6. Bij vertragingen van de levering op grond van overmacht, verkeersopstoppingen en beschikkingen van hogerhand en andere gebeurtenissen, waarvoor de online-shop niet verantwoordelijk gesteld kan worden, kan geen schadeclaim tegen de online-shop ingediend worden.

2.7. De levering vindt plaats „af fabriek“. Het risico voor teloorgang, verlies of beschadiging van de producten gaat met verlading of, indien de producten niet verzonden kunnen of moeten worden, met de verzending van het bericht over de leveringsgereedheid van de verkoper aan de koper over.

§ 3 Verpakkings- en verzendingskosten

3.1. Eventuele kosten voor levering en verpakking worden aan de koper doorgerekend.

3.2. Bij leveringen aan adressen in Duitsland draagt de besteller tot een bestelwaarde van inclusief 250.- EUR (netto) het vaste tarief van de verzendings- en verpakkingskosten. Dit tarief bedraagt als volgt: bij minder dan 250.- EUR netto orderwaarde wordt een tarief van de vrachtkosten van 19.- EUR aangerekend. Meer dan 250.- EUR netto-orderwaarde: franco huis Duitsland (eilanden uitgesloten). Indien er op verzoek van de besteller een levering van de producten in gedeeltelijke leveringen aan verschillende adressen in Duitsland of in meerdere gedeeltelijke leveringen aan één adres in Duitsland plaatsvindt, draagt de besteller het aangegeven tarief van de verzendings- en verpakkingskosten voor elke gedeeltelijke levering, voor zover de betreffende gedeeltelijke bestelwaarde daarvan niet meer dan netto 250.- EUR bedraagt.

§ 4 Risico-overdracht

4.1. Het risico gaat over aan de koper zodra de zending overgedragen werd aan de persoon die voor het transport instaat of ten behoeve van verzending het magazijn van de firma DMG verlaten heeft. Indien de verzending zonder schuld van de firma DMG onmogelijk wordt, gaat het risico met de melding van de verzendingsgereedheid aan de koper over.

§ 5 Garantie

5.1. De firma DMG garandeert dat de producten vrij van gebreken zijn. Indien de door de firma DMG geleverde dienst toch vanuit contractueel oogpunt essentiële gebreken vertoont, is de contractant verplicht, de firma DMG deze gebreken onmiddellijk mee te delen. De firma DMG is in dit geval gerechtigd, deze gebreken te verhelpen. Komt de contractant de meldingsplicht niet na, dan zijn andere garantieclaims uitgesloten. Voor zover de firma DMG er niet in slaagt, het gebrek te verhelpen, kan de contractant een vermindering van de vergoeding of annulering van het contract eisen.

5.2. Voor zover de levering van de verkoper en de door de verkoper geleverde dienst gebreken vertoont en dit door de koper tijdig schriftelijk conform § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) gereclameerd werd, zal de verkoper naar eigen keuze naleveren of voor verbetering achteraf zorgen (nakoming bij non-conformiteit). Hiervoor dient hem gelegenheid binnen een billijke termijn van minstens acht dagen gegeven te worden.

5.3. De verantwoordelijkheid van de verkoper voor materiële en juridische gebreken valt weg voor zover de besteller zonder toestemming van de firma DMG de producten zelf wijzigt of door derden laat wijzigen, tenzij de besteller het bewijs levert dat de nog bestaande gebreken in kwestie noch volledig noch gedeeltelijk door dergelijke wijzigingen veroorzaakt werden en dat de nakoming bij non-conformiteit door de wijziging niet bemoeilijkt wordt

 5.4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, geeft de firma DMG geen garantie voor de blijvende houdbaarheid van de druk- en productkleuren omdat dit bij de huidige stand van de kleurtechniek niet mogelijk is.

5.5. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent de firma DMG voor kleur- en registerafwijkingen bij bedrukte standaardartikelen, bij eigen en speciale bedrukte producten, d.w.z. speciaal voor de besteller naar eigen keuze bedrukte artikelen, de garantie slechts voor zover de kleur- en registerafwijkingen de bij de drukvrijgave aangegeven, toegestane afwijkingen overschrijden.

5.6. De bepalingen van § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onverminderd van kracht.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1. De firma DMG blijft tot op het moment van de kwijting van alle vorderingen (met inbegrip van al de saldovorderingen uit een rekening-courant), met inbegrip van de in de toekomst tot stand komende vorderingen uit gelijktijdig of later afgesloten contracten tegenover de besteller, eigenaar van de producten. Bij maatregelen in het kader van een gedwongen tenuitvoerlegging dient de contractant op de eigendom van de firma DMG te wijzen en deze onmiddellijk daarover te informeren.

6.2. Worden onder voorbehoud geleverde producten door de koper tot een nieuw roerend goed verwerkt, dan gebeurt de verwerking voor de verkoper, zonder dat deze op basis hiervan verplicht wordt. Het nieuwe object wordt eigendom van de verkoper. Bij verwerking, kruising of vermenging met niet tot de verkoper behorende producten, verwerft de verkoper met betrekking tot het nieuwe object mede-eigendom en dit naar verhouding van de waarde van zijn onder voorbehoud geleverde producten tot de totale waarde.

6.3. Bij toegang van derden tot de onder voorbehoud geleverde producten zal de besteller op de eigendom van DMG wijzen en deze onmiddellijk op de hoogte brengen. De besteller draagt alle kosten die voor de opheffing van de toegang en voor een vervanging van de onder voorbehoud geleverde producten uitgegeven moeten worden, voor zover ze niet door derden ingetrokken kunnen worden (interventiekosten). De besteller mag de onder voorbehoud geleverde producten niet verpanden of als onderpand in eigendom geven.

§ 7 Prijzen

7.1. Maatgevend zijn de in de orderbevestiging van de firma DMG vermelde prijzen exclusief de wettelijk voorgeschreven BTW. Voor orders zonder prijsafspraak gelden onze op de dag van levering geldende catalogusprijzen.

7.2. Al de prijzen gelden „franco huis“ exclusief eventueel tot stand komende, bijkomende kosten zoals vracht bij bezorging in het buitenland en op eilanden, douanerechten, invoerheffingen, verzekering, afvalverwerkingskosten en BTW. De BTW wordt door de verkoper met het op de dag van de levering geldende tarief berekend.

7.3. Onverminderd de bovenstaande paragrafen 1 en 2 draagt de besteller de kosten voor door hem gewenste, speciale verzendingsmethoden, zo bijvoorbeeld rembours-, spoed- of expresgoedzendingen.

7.4. Alle prijzen gelden in EURO exclusief de telkens geldende BTW in de wettelijke omvang.

§ 8 Betalingsvoorwaarden

8.1. Voor zover niets anders overeengekomen, dient de koper de koopprijs 30 dagen na opmaak van de factuur aan de verkoper te betalen. Na het verstrijken van de termijn is de koper conform § 286 lid 2 nr. 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in gebreke. Komt de betaling binnen 8 dagen na opmaak van de factuur bij de verkoper binnen, verleent deze 2% betalingskorting.

8.2. De firma DMG is ondanks andersluidende bepalingen van de contractant gerechtigd, betalingen in eerste instantie van diens oudere schulden af te trekken. Indien er reeds kosten en intresten tot stand gekomen zijn, is de firma DMG gerechtigd, de betaling in eerste instantie van de kosten, dan van de intresten en in de laatste plaats van de hoofdvordering af te trekken. De firma DMG zal de contractant over de aard van de plaatsgevonden aftrek informeren.

8.3. Is de verkoper in gebreke, is de firma DMG gerechtigd, achterstalligheidsrente ter grootte van het door de handelsbanken berekende rentetarief voor openstaande rekening-courantkredieten te berekenen. De vorderingen vanwege de firma DMG worden onmiddellijk opeisbaar wanneer de betalingsvoorwaarde niet nageleefd wordt.

8.4. Wissels en cheques worden slechts in functie van de na te komen betaling geaccepteerd. De acceptatie van wissels gebeurt onder voorbehoud van de mogelijkheid van een wisseltransactie, discontokosten zijn ten laste van de koper. Een betaling geldt pas als zijnde verricht wanneer de verkoper over het bedrag kan beschikken.

8.5. De klant heeft een recht op teruggave binnen 4 weken bij retourzending van de ongebruikte producten in de originele verpakking. De aflevering van de producten bij de verkoper dient hierbij vrij van kosten voor de verkoper plaats te vinden.

8.6. Individueel gemaakte verpakkingen of bedrukte producten worden niet teruggenomen. De producten dienen onmiddellijk op gebreken onderzocht en binnen 8 dagen na levering in geval van schade onmiddellijk schriftelijk bij ons gereclameerd te worden. In het andere geval gelden de producten als zijnde goedgekeurd.

8.7. De besteller is niet gerechtigd, behalve bij onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde reconventionele vorderingen, betalingen achter te houden of te verrekenen.

8.8. Kosten voor ontwerpen, tekeningen, clichés drukwalsen worden bij de eerste levering berekend. Ze blijven eigendom van de firma DMG. Het auteursrecht op de door de firma DMG gemaakte ontwerpen e.a. blijft aan de firma DMG voorbehouden.

§ 9 Beperking van aansprakelijkheid

9.1. Schadeclaims, voortvloeiende uit onmogelijkheid om diensten te leveren, uit positieve schending van vorderingen, uit schulden bij afsluiting van het contract en uit ontoelaatbare handeling zijn zowel tegen de firma DMG als tegen haar toeleveranciers resp. agenten uitgesloten, voor zover geen sprake van opzettelijk of grof nalatig handelen sprake is.

9.2. Voor schadevergoeding of kostenvergoeding (onderstaand: aansprakelijkheid in geval van schade), ongeacht op basis van welke juridische grond en in het bijzonder wegens niet-nakoming van plichten voortvloeiende uit de schuldovereenkomst en uit ontoelaatbare handeling, is de verkoper slechts aansprakelijk voor zover hij, zijn wettelijke vertegenwoordigers of zijn toeleveranciers opzettelijk of grof nalatig gehandeld hebben of wanneer de niet-nagekomen plicht voor het bereiken van het contractuele doel van essentieel belang is (fundamentele plichten). Een contractueel essentiële plicht is een plicht, waarop de koper vertrouwt en ook mag vertrouwen. Contractueel essentieel zijn bv. de verplichting van een tijdige levering en installatie van het van fundamentele gebreken vrije voorwerp van de levering evenals advies-, beschermings- en hoedeplichten die voor de koper het contractueel bepaalde gebruik van het voorwerp van de levering mogelijk dienen te maken of de bescherming van goed en bloed van personeel van de koper beogen.

9.3. De aansprakelijkheid van de firma DMG is beperkt tot de omvang van de contractueel bepaalde waarde. Een aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Bij een licht nalatige schending van fundamentele plichten is de aansprakelijkheid van de verkoper in geval van schade beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.

9.4. De uitsluiting van aansprakelijkheid resp. de beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de verkoper in geval van de schending van het leven, van het lichaam en van de gezondheid of voor schade volgens de wet op de aansprakelijkheid voor producten of om andere redenen er definitie aansprakelijk is. Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de koper gaat daarmee niet gepaard.

§ 10 Verjaring

10.1. Voor zover geen sprake is van een geval van arglist, verjaart het recht van de besteller op nakoming bij niet-conformiteit wegens

 - een materieel gebrek of

 - een juridisch gebrek dat niet bij een recht van een derde op teruggave uit eigendom of een ander zakelijk recht bestaat,

 binnen twaalf maanden beginnend met de aflevering van de producten.

10.2. Voor zover geen sprake is van arglist, opzet of grove nalatigheid, verjaart het recht van de besteller op schadevergoeding wegens

 - een materieel gebrek of

 - een juridisch gebrek dat niet bij een recht van een derde op teruggave uit eigendom of een ander zakelijk recht bestaat,

 binnen twaalf maanden beginnend met de aflevering van de producten. Dit geldt niet indien het bij de schade in kwestie van de besteller om een lichamelijk letsel gaat. Rechten wegens lichamelijke letsels verjaren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

10.3. Rechten van de besteller die op de niet-nakoming van een niet bij een gebrek bestaande plicht gebaseerd zijn, verjaren – voor zover van opzet of grove nalatigheid geen sprake is – binnen twaalf maanden beginnend met het ontstaan van het recht. Dit geldt niet voor zover het bij het recht in kwestie van de besteller om een lichamelijk letsel gaat. Rechten wegens lichamelijke letsels verjaren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

10.4. Opzegging of waardevermindering is ongeldig indien het recht op de te leveren dienst of het recht van de besteller op nakoming bij non-conformiteit verjaard is.

 10.5. De bepalingen van § 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) blijven onverminderd van kracht

§ 11 Copyright (auteursrecht)

11.1. Alle afgebeelde externe logo's, afbeeldingen en grafische elementen zijn eigendom van de betreffende firma's en zijn onderworpen aan het auteursrecht van de betreffende licentiegevers. Al de op deze website afgebeelde foto's, logo's, teksten, verslagen, scripts en programmeerroutines die wij zelf ontwikkeld hebben of door ons voor gebruik gereedgemaakt werden, mogen niet zonder ons akkoord gekopieerd of op een andere manier gebruikt worden. Alle rechten voorbehouden.

§ 12 Links op onze website

12.1. Wij distantiëren ons hiermee uitdrukkelijk van de inhoud van al de op deze homepage aanwezige pagina's, waarnaar via links verwezen wordt. Deze verklaring geldt voor alle op onze website aangebrachte links.

§ 13 Rechtsgebied, gedeeltelijke nietigheid

13.1. Exclusief rechtsgebied voor alle uit de contractuele verhoudingen indirect of direct voortvloeiende geschillen is Flörsheim am Main.

13.2. Indien opzichzelfstaande bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of ongeldig worden, heeft dit niet de ongeldigheid van dit contract en van de overige bepalingen tot gevolg (salvatorische clausule). De ongeldige bepaling dient door de betreffende wettelijke bepalingen vervangen te worden.

 

Stand: 02.07.2013

 

Recent bekeken